English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 397 , datë 2.02.2016
“Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”
• lexo më tepër
VENDIM nr.396, datë 26.01.2016
“Për disa rekomandime mbi draft-kontratën koncesionare partneriteti publik privat e formës ROT  “Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e infrastrukturës hekurudhore Fier-Ballsh, Fier - Vlore”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 395 , datë 26.01.2016
“Për  disa sugjerime në lidhje me projekt-rregulloren e procedurave të blerjes së energjisë elektrike nga OSHEE SH.A tek shoqëritë e licensuara për tregtimin e energjisë elektrike”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 394, datë 29.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Kastrati Sh.a të Auto Star Albania Sh.a”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 393, datë 29.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët të shoqërisë Costa Edutainment S.p.A nga Venice European Investment S.p.A dhe Priora S.r.l”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 390 , datë 22.12.2015
Për “Mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të gazit të lëngshëm të naftës dhe dhënien e rekomandimeve për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 389, datë 14.12.2015
“Për domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të Autoritetit të Konkurrencës për projekt/ligjit ““Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar””.
• lexo më tepër
VENDIM nr.388, datë 14.12.2015
“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në “Tregun e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin e shpërndarjes” dhe disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë dhe Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
• lexo më tepër
VENDIM nr.387, datë 14.12.2015
“Për disa rekomandimet në tregun e shërbimit të pajisjeve fiskale”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 386 , datë 14.12. 2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër