English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 389, datë 14.12.2015
“Për domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të Autoritetit të Konkurrencës për projekt/ligjit ““Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar””.
• lexo më tepër
VENDIM nr.388, datë 14.12.2015
“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në “Tregun e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin e shpërndarjes” dhe disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë dhe Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
• lexo më tepër
VENDIM nr.387, datë 14.12.2015
“Për disa rekomandimet në tregun e shërbimit të pajisjeve fiskale”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 386 , datë 14.12. 2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 385, datë 3.12.2015
Për “Disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë mbi zgjidhjen e problematikës së faturimit për klientët e lidhur në tensionin e mesëm dhe faturohen në tensionin e ulët”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 384, datë 3.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Air Liquide Hungary Ipari Gaztermelo Kft.nga shoqëria Messer Hungarogaz Kft.”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 383, datë 17.11.2015
“Për disa rekomandime lidhur me kontratën e koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto Romano, Durrës, ndërmjet Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe shoqërisë konçesionare ...
• lexo më tepër
VENDIM nr. 382, datë 17. 11 . 2015
“Për miratimin e “Programit i Lehtësimit nga Gjobat” dhe “Formulari i Aplikimit për Lehtësimin nga Gjobat””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 381, datë 9.11.2015
“Për vleresimin e  Projekt-Marrëveshjes së shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike midis OSHEE SHA dhe “Furnizuesve”
• lexo më tepër
VENDIM nr.380, datë 02/11/2015
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për të parë nëse ka ose jo, shenja të kufizimit të konkurrencës”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër