English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M nr. 403 , datë 23.02.2016
“Mbi detyrimin e ndërmarrjes GFI Albania Sh.p.k për depozitimin e pasqyrave financiare të shoqërisë Petroleum Consulting Partners A.G ”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 402, datë 23.02.2016
“Për dhënie vlerësimi mbi projekt/ligjin “Për mbrojtjen e sinjalizuesve”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.401, datë 23.02.2016
Për miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2015 dhe synimet kryesore për vitin 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 398 , datë 9.02.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë SABMiller Plc. nga shoqëria Anheuser Busch InBev”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 397 , datë 2.02.2016
“Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”
• lexo më tepër
VENDIM nr.396, datë 26.01.2016
“Për disa rekomandime mbi draft-kontratën koncesionare partneriteti publik privat e formës ROT  “Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e infrastrukturës hekurudhore Fier-Ballsh, Fier - Vlore”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 395 , datë 26.01.2016
“Për  disa sugjerime në lidhje me projekt-rregulloren e procedurave të blerjes së energjisë elektrike nga OSHEE SH.A tek shoqëritë e licensuara për tregtimin e energjisë elektrike”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 394, datë 29.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Kastrati Sh.a të Auto Star Albania Sh.a”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 393, datë 29.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët të shoqërisë Costa Edutainment S.p.A nga Venice European Investment S.p.A dhe Priora S.r.l”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 390 , datë 22.12.2015
Për “Mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të gazit të lëngshëm të naftës dhe dhënien e rekomandimeve për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër