English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr.409, datë 21.03.2016
“Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore” dhe dhënie rekomandimesh për Autoritetin Rrugor Shqiptar”.
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 408 , datë 21.03.2016
Për “Disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë mbi draft metodologjinë e tarifës fikse të energjisë elektrike të prodhuar nga burime të rinovueshme”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 407 , datë 8.03.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 406, datë 01.03.2016
“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 405, datë 01.03.2016
Për  “Përjashtimin e marrëveshjes për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH dhe OSHEE, për tepricat e energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes deri në Qershor 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 404, datë 1.03. 2016
“Për  një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr.373, datë 16.09.2015 “Për hapjen e procedurës së hetimit të përgjithshëm në sektorin bankar””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 403 , datë 23.02.2016
“Mbi detyrimin e ndërmarrjes GFI Albania Sh.p.k për depozitimin e pasqyrave financiare të shoqërisë Petroleum Consulting Partners A.G ”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 402, datë 23.02.2016
“Për dhënie vlerësimi mbi projekt/ligjin “Për mbrojtjen e sinjalizuesve”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.401, datë 23.02.2016
Për miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2015 dhe synimet kryesore për vitin 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 398 , datë 9.02.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë SABMiller Plc. nga shoqëria Anheuser Busch InBev”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër