English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M nr. 405, datë 01.03.2016
Për  “Përjashtimin e marrëveshjes për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH dhe OSHEE, për tepricat e energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes deri në Qershor 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 404, datë 1.03. 2016
“Për  një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr.373, datë 16.09.2015 “Për hapjen e procedurës së hetimit të përgjithshëm në sektorin bankar””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 403 , datë 23.02.2016
“Mbi detyrimin e ndërmarrjes GFI Albania Sh.p.k për depozitimin e pasqyrave financiare të shoqërisë Petroleum Consulting Partners A.G ”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 402, datë 23.02.2016
“Për dhënie vlerësimi mbi projekt/ligjin “Për mbrojtjen e sinjalizuesve”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.401, datë 23.02.2016
Për miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2015 dhe synimet kryesore për vitin 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 398 , datë 9.02.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë SABMiller Plc. nga shoqëria Anheuser Busch InBev”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 397 , datë 2.02.2016
“Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”
• lexo më tepër
VENDIM nr.396, datë 26.01.2016
“Për disa rekomandime mbi draft-kontratën koncesionare partneriteti publik privat e formës ROT  “Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e infrastrukturës hekurudhore Fier-Ballsh, Fier - Vlore”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 395 , datë 26.01.2016
“Për  disa sugjerime në lidhje me projekt-rregulloren e procedurave të blerjes së energjisë elektrike nga OSHEE SH.A tek shoqëritë e licensuara për tregtimin e energjisë elektrike”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 394, datë 29.12.2015
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga Kastrati Sh.a të Auto Star Albania Sh.a”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër