English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M nr. 413, datë 21.04.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e përpunimit dhe tregtimit të qumështit të ambalazhuar dhe nënprodukteve të tij ndaj shoqërive “Lufra” Shpk dhe “Erzeni” Shpk”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 412, datë 21.04.2016
“Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e qerasë financiare dhe në sektorin financiar”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 411, datë 31.03.2016
“Për administrimin e sistemeve elektronike dhe  bazave të të dhënave në Autoritetin e Konkurrencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 410 , datë 31.03.2016
“Për administrimin e të dhenave elektronike gjatë inspektimeve nga Autoriteti i Konkurrencës.”
• lexo më tepër
VENDIM nr.409, datë 21.03.2016
“Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore” dhe dhënie rekomandimesh për Autoritetin Rrugor Shqiptar”.
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 408 , datë 21.03.2016
Për “Disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë mbi draft metodologjinë e tarifës fikse të energjisë elektrike të prodhuar nga burime të rinovueshme”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 407 , datë 8.03.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 406, datë 01.03.2016
“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 405, datë 01.03.2016
Për  “Përjashtimin e marrëveshjes për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH dhe OSHEE, për tepricat e energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes deri në Qershor 2016”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 404, datë 1.03. 2016
“Për  një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr.373, datë 16.09.2015 “Për hapjen e procedurës së hetimit të përgjithshëm në sektorin bankar””
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër