English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr.415, datë 4.05.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 414 , datë 4.05.2016
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë indirekt nga shoqëria Geo-Jade Petroleum Corporation të shoqërisë Bankers Petroleum Ltd., nëpërmjet shoqërisë 1958082 Alberta Ltd ”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 413, datë 21.04.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e përpunimit dhe tregtimit të qumështit të ambalazhuar dhe nënprodukteve të tij ndaj shoqërive “Lufra” Shpk dhe “Erzeni” Shpk”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 412, datë 21.04.2016
“Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e qerasë financiare dhe në sektorin financiar”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 411, datë 31.03.2016
“Për administrimin e sistemeve elektronike dhe  bazave të të dhënave në Autoritetin e Konkurrencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 410 , datë 31.03.2016
“Për administrimin e të dhenave elektronike gjatë inspektimeve nga Autoriteti i Konkurrencës.”
• lexo më tepër
VENDIM nr.409, datë 21.03.2016
“Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Përmirësimi, rifreskimi i sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësimi i sigurisë rrugore” dhe dhënie rekomandimesh për Autoritetin Rrugor Shqiptar”.
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 408 , datë 21.03.2016
Për “Disa rekomandime për Entin Rregullator të Energjisë mbi draft metodologjinë e tarifës fikse të energjisë elektrike të prodhuar nga burime të rinovueshme”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 407 , datë 8.03.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit publik me objekt “Ruajtje objektesh për vitin 2015”, ndarë në 13 lote, zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 406, datë 01.03.2016
“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër