English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 419 , datë 8.06.2016
PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI PROCEDURAT E THJESHTUARA PËR TRAJTIMIN E DISA PËRQENDRIMEVE”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 418, datë 30/05/2016
“Për disa rekomandime mbi vendimin e Këshillit Administrativ të FSDKSH-së mbi kriteret që duhet të plotësojnë farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratave me Fondin”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 417, datë 18.05.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 416, datë 18.05.2016
“ Për disa rekomandime për rishikimin e tarifave dhe mbi hapjen e tregut të shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve.”
• lexo më tepër
VENDIM nr.415, datë 4.05.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 414 , datë 4.05.2016
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë indirekt nga shoqëria Geo-Jade Petroleum Corporation të shoqërisë Bankers Petroleum Ltd., nëpërmjet shoqërisë 1958082 Alberta Ltd ”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 413, datë 21.04.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e përpunimit dhe tregtimit të qumështit të ambalazhuar dhe nënprodukteve të tij ndaj shoqërive “Lufra” Shpk dhe “Erzeni” Shpk”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 412, datë 21.04.2016
“Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e qerasë financiare dhe në sektorin financiar”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 411, datë 31.03.2016
“Për administrimin e sistemeve elektronike dhe  bazave të të dhënave në Autoritetin e Konkurrencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 410 , datë 31.03.2016
“Për administrimin e të dhenave elektronike gjatë inspektimeve nga Autoriteti i Konkurrencës.”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër