English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 423, datë 29.06.2016
“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes LANDESLEASE SHA për revokim te Vendimit nr. 412, datë 21.04.2016 të Komisionit të Konkurrencës”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 422, datë 22.06.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Veneto Banca S.p.A nga Quaestio Capital Management  SGR S.p.A nëpërmjet fondit Atlante”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.421, datë 22.06.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Asahi Group Holdings Ltd. të biznesit të birrës të zotëruar nga SABMiller Plc.”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.420 , datë 08.06. 2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit shoqërisë Tirana International Airport Sh.p.k nga Keen Dynamics Limited”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 419 , datë 8.06.2016
PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI PROCEDURAT E THJESHTUARA PËR TRAJTIMIN E DISA PËRQENDRIMEVE”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 418, datë 30/05/2016
“Për disa rekomandime mbi vendimin e Këshillit Administrativ të FSDKSH-së mbi kriteret që duhet të plotësojnë farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratave me Fondin”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 417, datë 18.05.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 416, datë 18.05.2016
“ Për disa rekomandime për rishikimin e tarifave dhe mbi hapjen e tregut të shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve.”
• lexo më tepër
VENDIM nr.415, datë 4.05.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 414 , datë 4.05.2016
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë indirekt nga shoqëria Geo-Jade Petroleum Corporation të shoqërisë Bankers Petroleum Ltd., nëpërmjet shoqërisë 1958082 Alberta Ltd ”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër