English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M nr. 429, datë 27.07.2016
“Për disa rekomandime dhe vleresime ndaj Autoritetit të Mediave Audiovizive”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.428, datë 27.07.2016
“Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes-Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 427 , datë 20.07.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.426, datë 20.07.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurosig SH.A  të shoqërisë Insig SH.A”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr.425 , datë 14.07.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të tërthortë të shoqërisë A4 Holding S.p.A nga Abertis Infraestructuras S.A”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 424 , datë 29.06.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 423, datë 29.06.2016
“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes LANDESLEASE SHA për revokim te Vendimit nr. 412, datë 21.04.2016 të Komisionit të Konkurrencës”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 422, datë 22.06.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Veneto Banca S.p.A nga Quaestio Capital Management  SGR S.p.A nëpërmjet fondit Atlante”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.421, datë 22.06.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Asahi Group Holdings Ltd. të biznesit të birrës të zotëruar nga SABMiller Plc.”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.420 , datë 08.06. 2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit shoqërisë Tirana International Airport Sh.p.k nga Keen Dynamics Limited”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër