English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 432-432/1 , datë 14.09.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
• lexo më tepër
V E N D I M nr.436, datë 27.09.2016
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 428, datë 27.07.2016 “Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes -Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.435, datë 21.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 434, datë 21.09.2016
“Për përjashtimin e marrëveshjes për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH dhe OSHEE, për tepricat e energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën 1 Korrik 2016 deri Dhjetor ...
• lexo më tepër
V E N D I M nr.431 , datë 14.09.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurokontakt Sh.p.k  të 100% të kapitalit të shoqërisë Lion Real Estate Albania Sh.p.k”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 430, datë 7.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 429, datë 27.07.2016
“Për disa rekomandime dhe vleresime ndaj Autoritetit të Mediave Audiovizive”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.428, datë 27.07.2016
“Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes-Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 427 , datë 20.07.2016
Mbi “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.426, datë 20.07.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurosig SH.A  të shoqërisë Insig SH.A”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër