English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 440 , datë 10.11.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 439, datë 20.10.2016
Për “Disa rekomandime mbi projekt/ligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit", të ridërguar.
• lexo më tepër
VENDIM nr.438 , datë 05.10.2016
“Mbi disa rekomandime dhe mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 437, datë 5.10.2016
Për miratimin e rregullores “ Mbi procedurat e angazhimeve ”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 432-432/1 , datë 14.09.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
• lexo më tepër
V E N D I M nr.436, datë 27.09.2016
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 428, datë 27.07.2016 “Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes -Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.435, datë 21.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
• lexo më tepër
V E N D I M nr. 434, datë 21.09.2016
“Për përjashtimin e marrëveshjes për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH dhe OSHEE, për tepricat e energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën 1 Korrik 2016 deri Dhjetor ...
• lexo më tepër
V E N D I M nr.431 , datë 14.09.2016
Mbi  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Eurokontakt Sh.p.k  të 100% të kapitalit të shoqërisë Lion Real Estate Albania Sh.p.k”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 430, datë 7.09.2016
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme)”
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër