English Shqip
 
 
Vendimet
VENDIM nr. 444, datë 30.11.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e përpunimit dhe tregtimit të qumështit të ambalazhuar dhe nënprodukteve të tij ndaj shoqërive “Lufra” Shpk dhe “Erzeni” Shpk dhe dhënien e rekomandimeve për rritjen e konkurrencës në ...
• lexo më tepër
VENDIM nr. 443 , datë 30.11.2016
“Për masat dhe detyrime për ndërmarrjet e sigurimit dhe disa rekomandime për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare mbi rivendosjen e konkurrencës në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta”
• lexo më tepër
VENDIM nr.442, datë 22.11.2016
“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve”, të ndryshuar"
• lexo më tepër
VENDIM nr.441, datë 22.11.2016
“Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e prokurimit publik të shërbimit të konsulencës”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 440 , datë 10.11.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të produktit mjekësor “Lantus” (Insulinë)”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 439, datë 20.10.2016
Për “Disa rekomandime mbi projekt/ligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10076, datë 12.02.2009, "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit", të ridërguar.
• lexo më tepër
VENDIM nr.438 , datë 05.10.2016
“Mbi disa rekomandime dhe mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 437, datë 5.10.2016
Për miratimin e rregullores “ Mbi procedurat e angazhimeve ”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 432-432/1 , datë 14.09.2016
“Mbi hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e furnizimit të avionëve me karburant në zonën gjeografike të aeroportit ndërkombëtar “Tirana International Aeroport””
• lexo më tepër
V E N D I M nr.436, datë 27.09.2016
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 428, datë 27.07.2016 “Për përjashtimin individual nga ndalimi të Marrëveshjes -Tip  “DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër