Përqendrime
Mbi Autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SHA nga Union Bank SHA
17.01.2019
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 576, datë 11.12.2018 “Mbi Autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SHA nga Union Bank SHA”, autorizoi përqëndrimin e realizuar në tregun e shërbimeve bankare.