Përqendrime
Autorizimi i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të ndërmarrjes së përbashkët “AIR ALBANIA” SHPK nga “Albcontrol” SHA, “MDN Investment” SHPK dhe “Turk Hava Yollari” AO
27.09.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendim nr. 549, datë 27.09.2018 “Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të ndërmarrjes së përbashkët AIR ALBANIA SHPK”, autorizoi përqëndrimin e realizuar në tregun e transportit ajror të udhëtarëve dhe kargos në linja direkte.