Tregje Prodhuese
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës
06.09.2018
Me vendim nr. 541, datë 04.09.2018 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës” Komisioni i Konkurrencës vendosi që pika "3", të ndryshohet si vijon:

"3. Raporti i hetimit të thelluar duhet të paraqitet në Komisionin e Konkurrencës jo më vonë se data 12 Tetor 2018."

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në link-un më poshtë.