Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të 100% të aksioneve të shoqërisë FINAL SHA tek IUTECREDIT ALBANIA SHA
06.07.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.  534, datë 05.07.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të 100% të aksioneve të shoqërisë FINAL SHA tek IUTECREDIT ALBANIA SHA”, vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të 100% të aksioneve të shoqërisë Final SHA tek IuteCredit Albania SHA. Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.