Përqendrime
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina
27.06.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.529, datë 25.06.2018 autorizoi përqëndrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në tregun përkatës ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të palëve në transaksion.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.