Tregje Prodhuese
Për dhënie rekomandimi Entit Rregullator të Energjisë lidhur me kontratën tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE dhe PPE
15.06.2018
Me vendimin nr.527, datë 14.06.2018 “Për dhënie rekomandimi Entit Rregullator të Energjisë lidhur me kontratën tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE dhe PPE” Komisioni i Konkurrencës vendosi t’i rekomandojë Entit Rregullator të Energjisë, si vijon:

Në kontratën e shitblerjes së energjisë midis OSHEE dhe PPE të pasqyrohen drejt parashikimet ligjore lidhur me afatin e kontratave dhe rregullimin e çmimit duke e orientuar atë drejt kostove reale të investimeve, bazuar në kthimin e arsyeshëm të vlerës së tyre, dhe me një kohëzgjatje të arsyeshme.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.