Tregje Shërbimesh
Për miratimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018
28.02.2018
Komisioni i Konkurrencës, në datë 15.02.2018, miratoi vendimin nr.498 “Për miratimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018”, pas shqyrtimit të materialit të paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.