Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë të shoqërisë MAK ALBANIA SHPK nga shoqëria KASTRATI SHA
25.01.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.494, datë 24.01.2018 autorizoi “Përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të plotë të shoqërisë MAK Albania SHPK nga shoqëria Kastrati SHA”. Përqendrimi ndodhi në tregun e brendshëm dhe treg përkatës në këtë transaksion u konsiderua tregu i hotelerisë. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.