Tregje Prodhuese
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura
03.01.2018
Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 28 dhjetor, me vendim nr. 492, datë 28.12.2017  vendosi dhëninen e disa rekomandimeve për Entin Rregullator të Ujit,  në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura, që është institucioni rregullator që miraton tarifat e çmimit të ujit për çdo njësi administrative të Republikës së Shqipërisë.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.