Tregje Shërbimesh
Vlerësimi i ankesës së ‘Ora’ sh.a
01.08.2017
Vlerësimin si jashtë kompetence të ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjelljen e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive