Përqendrime
Për “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc.”
19.12.2017
Komisioni i Konkurrencës, me anë të vendimit nr. 486, datë 05.12.2017 vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga  CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc., pasi ky përqendim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg, ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit, ose forcimit të pozitës dominuese.

Nga analizat e kryera nga AK konstatohet se transaksioni i propozuar nuk do të ketë efekte në strukturën e tregut të brendshëm shqiptar, sepse ndërmarrja target nuk është e pranishme në Shqipëri. Si pasojë, nuk kemi një mbivendosje horizontale të veprimtarive ekonomike të shoqërive target dhe blerësit apo ndërmarrjeve të zotëruara nga grupi Ferrero.

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni link-un më poshtë.