Tregje Shërbimesh
Për marrjen e masës së përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun me pakicë të shërbimeve celulare
14.02.2020
Vendim i Komisionit të Konkurrencës Nr. 680, datë 14.02.2020