Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
12.04.2019
Në datën 10.04.2019, Komisioni i Konkurrencës mori vendimin nr. 610 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD”.

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.