Përqendrime
Autorizimi i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të ndërmarrjes së përbashkët “AIR ALBANIA” SHPK nga “Albcontrol” SHA, “MDN Investment” SHPK dhe “Turk Hava Yollari” AO
27.09.2018
nga