Tregje Shërbimesh
Hapja e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.
20.10.2017
Hetim në tregun me pakicë të shërbimeve të telefonisë së lëvizshme
01.08.2017