Tregje Prodhuese
Njoftim për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 572 të Komisionit të Konkurrencës “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes EKMA në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro – Ushqimore në qytetin e Tiranës”
15.01.2019
Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro - Ushqimore në qytetin e Tiranës
22.11.2018
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës
06.09.2018
Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve agro-ushqimore në qytetin e Tiranës
06.09.2018
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura
03.01.2018
Zbatimi i Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 390, datë 22.12.2015 dhe mbyllja e hetimit të thelluar në të gjitha segmentet e tregut të ngarkim- shkarkimit, importit, depozitimit dhe shitjes me shumicë të produktit gaz i lëngshëm për konsum familjar dhe biznes
11.10.2017
Mbyllja e Hetimit Paraprak në tregun e tregtimit të produkteve lëndë e parë për prodhimin e brumërave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj ndërmarrjes “Nelly” SHPK
18.09.2017