English Shqip
 
 
Abuzimi me Pozitën Dominuese
• Sektori i Pozites Dominuese
• Çfarë është pozita dominuese?
• Si vlerësohet pozita dominuese?
• Çfarë përbën abuzim me pozitën dominuese?
• Përkufizimi i “çmimeve gabiqare” (predatory pricing)
• Përkufizimi i “marrëveshjeve ekskluzive”
• Kufizimet e tregut
• Përkufizimi i “çmimeve të ngjeshura” (Price squeezing)
• Gjoba që mund të vendosë Komisioni në rastet e abuzimit me pozitën dominuse
• Çfarë mund të bëni Ju?Sektori i Pozites Dominuese
Bazuar ne Ligjin Nr.9121 dt 28.07.2003 "Per mbrojtjen e Konkurrences" sektori i Pozites dominuese merret me shqyrtimin e nderrmarrjeve qe kane nje pozite dominuese ne treg.Me poshte gjeni disa pyetje-pergjigje orientuese mbi Abuzimin me Poziten dominuese ne treg.
Per te pare kontaktet me stafin e sektorit click ketu.

Çfarë është pozita dominuese?

Në bazë të nenit 3 të Ligjit Nr.9121 dt 28.7.2003 “Për mbrojtjen e Konkurrencës”: “Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga pjesëmarrësit e tjerë në treg, si: konkurrentët, klientët ose konsumatorët.Si vlerësohet pozita dominuese?
Pozita dominuese e një ose më shumë ndërmarrjeve vlerësohet, duke marrë parasysh:
a) pjesën e tregut përkatës të ndërmarrjes ose ndërmarrjeve në shqyrtim dhe të konkurrentëve të tjerë;
b) pengesat në hyrje në tregun përkatës;
c) konkurrencën potenciale;
ç) fuqinë ekonomike dhe financiare të ndërmarrjeve;
d) varësinë ekonomike të furnizuesve dhe blerësve;
dh) fuqinë kundërvepruese të blerësve;
e) zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së ndërmarrjeve dhe mundësitë e shfrytëzimit të burimeve të produkteve;
ë) lidhjet ekonomike me ndërmarrjet e tjera;
f) karakteristika të tjera të tregut përkatës si: homogjenitetin e produkteve, transparencën e tregut, uniformitetin e kostos dhe të madhësisë së ndërmarrjeve, qëndrueshmërinë e kërkesës ose të kapaciteteve të lira prodhuese.


Çfarë përbën abuzim me pozitën dominuese?
Mund të përbëjnë abuzim:
a) vendosja, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, e çmimeve të padrejta blerjeje ose shitjeje, ose e kushteve të tjera të padrejta të tregtimit;
b) kufizimi i prodhimit, tregjeve ose zhvillimit teknik;
c) zbatimi i kushteve të pabarabarta për veprime tregtare të njëjta me palët, duke i vendosur ato në gjendje të pafavorshme konkurrence;
ç) lidhja e kontratave, me kusht që palët e tjera kontraktuese të pranojnë detyrime shtesë;
d) vendosja e çmimeve ose e kushteve të tjera, që kanë si objekt ose si pasojë pengimin e hyrjes ose nxjerrjen jashtë tregut përkatës të konkurrentëve të veçantë a të një produkti të tyre;
dh) refuzimi për të tregtuar ose për të dhënë licenca;
e) refuzimi i hyrjes së një ndërmarrjeje tjetër, kundrejt një shpërblimi të përshtatshëm, në rrjetin ose në infrastrukturat e ndërmarrjes me pozitë dominuese, nëse ky refuzim i përdorimit të njëkohshëm të rrjetit ose të infrastrukturave pengon ndërmarrjen tjetër të veprojë si konkurrent i ndërmarrjes me pozitë dominuese.


Përkufizimi i “çmimeve gabiqare” (predatory pricing)
Çmime grabitqare kemi në ato raste kur një ose më shumë firma, vendosin çmime nën nivelin e kostos së prodhimit, me qëllim që të detyrojnë konkurrentët të dalin nga tregu duke siguruar fitime të larta në të ardhmen.

Përkufizimi i “marrëveshjeve ekskluzive”
Marrëveshje ekskluzive kemi në ato raste kur ofruesi i mallrave ose shërbimeve kërkon si kusht ndaj kontraktorit që ky i fundit të shesë vetëm mallrat ose shërbimet e ofruesit

Kufizimet e tregut
Kufizim të tregut kemi në ato raste kur ofruesi i mallrave ose shërbimeve kërkon ndaj shitësit që të ofrojë këto mallra ose shërbime vëtëm në një treg të caktuar.

 Përkufizimi i “çmimeve të ngjeshura” (Price squeezing)
Cmime të ngjeshura kemi në ato raste kur një firmë dominante e integruar vertikalisht vendos cmime të paarsyeshme, ndaj shitësve me të cilët firma mund të konkurojë nëpërmjet një dege të kompanisë së saj.

Gjoba që mund të vendosë Komisioni në rastet e abuzimit me pozitën dominuse
Në bazë të nënit 74, të Ligjit Nr.9121 dt 28.7.2003 "Për mbrojtjen e Konkurrencës": Komisioni mund të vendosë gjobë në masën 2 deri në 10 për qind të xhiros totale të vitit financiar paraardhës, për çdo ndërmarrje pjesëmarrëse që shkel nenin 9 të ligjit që ka të bëjë me: Abuzimi me pozitën dominuese në treg.


Çfarë mund të bëni Ju?
Nëse dyshoni për një sjellje anti konkurruese kontaktoni me Autoritetin e Konkurrencës i cili do të hetojë mbi këtë sjellje. Ligji i jep Autoritetit të Konkurencës fuqinë për të hetuar dhe vepruar rreth sjelljeve anti konkuruese.

 
 
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër