English Shqip
 
 
Advocacia
Advokacia e Konkurrencës
Advokaci e konkurrencës quajmë aktivitetet e kryera nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje me promovimin e një mjedisi konkurrues me anë të mekanizmave jo-zbatues të ligjit, veçanërisht me anë të marrëdhënieve me ente të tjera qeveritare dhe me rritjen e ndërgjegjësimit publik për përfitimet që vijnë nga konkurrenca.

Autoriteti i Konkurrencës i ka kushtuar një rëndësi të veçantë këtij aspekti të veprimtarisë së tij, duke e konsideruar edhe një nga shtyllat e ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Në këtë kuadër, Autoriteti i Konkurrencës ka rritur vazhdimisht bashkëpunimin me entet e ndryshme publike, veprimtaria e të cilëve mund të ketë ndikim në konkurrencë. Ky bashkëpunim është realizuar me anë të memorandumeve të mirëkuptimit, organizmit të tryezave të përbashkëta në nivel ekspertësh dhe të bordeve vendimmarrëse, nëpërmjet takimeve për të ndarë shqetësimet apo opinionet midis drejtuesve të institucioneve etj. Si rrjedhojë e këtij bashkëpunimi janë realizuar një sërë rekomandimesh nga Komisioni i Konkurrencës si në tregun e energjisë elektrike dhe atë të gazit, në tregun e komunikimit elektronik, prokurimet publike, tregun e sigurimeve, etj. Më shumë për këtë aspekt të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës mund të gjendet në raportet vjetore të institucionit.

Autoriteti i Konkurrencës gjithashtu i ka kushtuar një rëndësi të madhe edhe rritjes së ndërgjegjësimit publik për përfitimet që vijnë nga konkurrenca apo rritjen e kulturës së konkurrencës. Kjo është kryer me anë të botimeve të ndryshme për publikun e gjerë, mbajtjes së faqes www.caa.gov.al , pjesëmarrjes në emisione e debate televizive, deklaratave për mediat, organizimit të tryezave të rrumbullakëta me përfaqësues të bizneseve, pushtetit vendor, akademikë, studiove ligjore etj.

Më shumë informacion në lidhje me veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për rritjen e kulturës së konkurrencës mund të gjendet në raportet vjetore të institucionit.

Disa nga botimet kryesore të Autoritetit të Konkurrencës janë:

Politika e Konkurrencës;
Fjalorthi i Konkurrencës;
Buletinet e Vendimeve;
Raportet Vjetore;
Përmbledhje e Kuadrit Ligjor parësor dhe dytësor në fushën e konkurencës;
Broshurë informative “E drejta e konkurrencës dhe konsumatori”;
Broshure informuese “Konkurrenca ne shqiperi”
Broshurë “Konkurrenca në prokurimet publike: Si të parandalohen dhe zbulohen marrëveshjet e ndaluara në prokurimet publike”;
Fletëpalosja” Sinjalet e nje marreveshje te ndaluar ne oferta ne prokurimet publike”;
• Broshurë “Impakti i reformes rregullatore (RIA) dhe konkurrenca në tregjet e rregulluara”;
• Broshurë “Koncensionet, konkurrenca dhe rregullat e ndihmës shtetërore, një listë analitike për identifikimin e disa çështjeve kritike”.
Broshure “Vleresimi i pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen”

16.10.2013

 
 
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër