English Shqip
 
 
Aktivitete >> Kombëtare
Autoriteti i Konkurrences dhe Autoriteti i Aviacionit Civil nenshkruajne memorandum bashkepunimi
Njoftim për mediat
Mbi memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës (AK) dhe
Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC)
Tiranë 18 tetor 2012 – Autoriteti i Konkurrencës dhe Autoritetit të Aviacionit Civil (në
vijim AAC) nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me qëllim rritjen e bashkëpunimit
ndër-institucional për lehtësimin e kryerjes së funksioneve përkatëse të këtyre
institucioneve. Ky memorandum u nënshkrua nga Kryetarja e Autoritetit të
Konkurrencës Znj. Lindita Milo (Lati) dhe Autoritetit të Aviacionit Civil (në vijim AAC), z.
Ervin Minarolli, në mjediset e AK.
Rritja e bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy institucioneve është e nevojshme pasi si
synim final të ushtrimit të aktivitetit të tyre kanë mbrojtjen e bizneseve dhe të
konsumatorëve dhe të interesave të tyre. Interesi publik për stabilitetin dhe sigurinë e
sektorit te aviacionit civil mbetet i veçantë edhe për shkak të problematikës dhe
rëndësisë jetike qe ka ky sektor.
Autoriteti dhe AAC kanë përgjegjësinë e mbrojtjes së bizneseve dhe konsumatorëve
nga veprimet abuzive në sektorin e aviacionit civil. AAC është autoriteti rregullator dhe
autoriteti i vetëm përgjegjës për licencimin e operatoreve qe veprojnë ne sektorin e
aviacionit civil.
Palët do të bashkëpunojnë për të bërë studime tregu lidhur me gjendjen e konkurrencës
dhe me propozimet për rregullimet ligjore e nënligjore për të përmirësuar situatën
aktuale në këtë treg lidhur me treguesit e konkurrencës.
Të gjitha projektet e akteve nënligjore të nxjerra prej palëve, që lidhen me operatorët e
këtij sektori dhe që referojnë kufizime sasiore për hyrjen në treg dhe tregtimin e
shërbimeve, imponimin e praktikave të njëjta me çmime dhe kushte të shitjes etj, do të
konsultohen paraprakisht me Autoritetin, me qëllim funksionimin normal të sektorit në
përputhje me objektivat e detyrimeve ligjore dhe për të garantuar standardet për një
konkurrencë të lirë dhe efektive.
Autoriteti dhe AAC do të publikojnë dhe/ose shkëmbejnë zyrtarisht të dhëna dhe
informacione, në masën që lejojnë dhe detyrojnë ligjet ku bazohet ky memorandum,
duke respektuar në rast nevoje karakterin e tyre konfidencial, dhe që kanë të bëjnë me
problemet e konkurrencës në sektorin aviacionit civil.
Kjo marrëveshje synon sigurimin e ndihmës reciproke në drejtim të lehtësimit të
shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit midis dy institucioneve. Shkëmbimi i
informacionit dhe bashkëpunimi do të bëhet vetëm nëpërmjet mënyrave të lejuara nga
dispozitat në fuqi që rregullojnë kuadrin ligjor të funksionimit të dy institucioneve;
Ligji nr. 9121 , datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, (i ndryshuar) në pjesën
e pestë të tij, vendos detyrimin e enteve të ndryshme shtetërore që të kërkojnë vlerësimi
e Autoritetit të Konkurrencës për projekt-aktet që mund të sjellin një kufizim apo pengim
të konkurrencës. Gjithashtu, ligji përcakton
bashkëpunimin e Autoritetit të Konkurrencës me entet e ndryshme rregullatorë për
sigurimin e konkurrencës së lire due efektive në sektorët e rregulluar. Në këtë kuadër,
Autoriteti i Konkurrencës ka nënshkruar një sërë memorandumesh bashkëpunimi me
Bankën e Shqipërisë, AKEP, ERE, ERU etj.
Autoriteti është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta dhe përgjegjës
për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, kontrollon rregullat e sjelljes
së ndërmarrjeve, nxjerr akte detyruese për zbatimin e tyre dhe bashkëpunon me
institucionet e tjera shtetërore për sigurimin e rregullave të vendosura për
konkurrencën;
AAC është institucion publik, i pavarur, i cili ka mision kryesor mbikëqyrjen me qellim
garantimin e standardeve ne ofrimin e shërbimeve ne fushen e transportit ajror, te
sigurta dhe te parrezikshme. AAC synon krijimin i një sistemi transporti ajror te
përshtatshëm me zhvillimet e reja dhe me kërkesat ekonomike te Shqipërisë;

18.10.2012
 
 
Të reja
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD. 
lexo më tepër
VENDIM Nr. 461, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare”
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër