Ankohu
Shkarkoni Formularin e Ankesës, Plotësojeni dhe Dorëzojeni me email ose dorazi pranë Autoritetit të Konkurrencës.

Rruga Sami Frashëri, Nr. 4, KatiIV, Tiranë 1004

competition@caa.gov.al

Formulari i Ankesës